:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja > Parametry profilu

DODATKOWE USTAWIENIA RYSUNKU PROFILU

Konfiguracja > Rysunek > Parametry profilu

Konfiguracja - parametry profilu
 • Zaznaczenie opcji Rysuj kotę z rzędną obok... dna studzienki, o rzędnej podanej przez użytkownika spowoduje umieszczenie na profilu, obok dna studzienki, koty z jej rzędną. Opcja ta dotyczy tylko tych studzienek, dla których użytkownik zdefiniował rzędną dna.
  Analogicznie zaznaczenie opcji dotyczącej kolizji powoduje, że rzędna kolizji na utworzonym profilu znajdzie się obok miejsca wystąpienia kolizji.

  Przykład koty obok dna studzienki oraz obok kolizji:

  Kota obok kolizji Kota obok dna studzienki
 • Zaznaczenie opcji Wpisz w miejscu kolizji: rzędną rurociągu i/lub Wpisz w miejscu kolizji: odległość od początku profilu powoduje wpisywanie rzędnych projektowanego rurociągu i/lub odległości, do tabeli pod profilem, w miejscach wystąpienia kolizji. Rzędna w miejscu kolizji
 • Zanaczenie opcji Wpisz w tabeli pod profilem rzędną dna oraz zagłębienie studzienki osadnikowej pozwala uzyskać w tabeli pod profilem wpisy rzędnej dna studzienki oraz jej zagłębienie (oprócz rzędnej rury i jej zagłębienia). Opcja ta dotyczy tylko studzienek o narzuconej przez uzytkownika rzędnej dna, różnej od rzędnej rury.
  Studzienka osadnikowa - wpis rzędnej i zagłębienia
 • Zaznaczenie opcji Wpisz w tabeli pod profilem rzędną rury w miejscu "dodatkowej rzędnej" powoduje wpisywanie rzędnej rury (na poniższym rysunku w niebieskiej obwódce), do tabeli pod profilem, w miejscu, w którym została wstawiona przez użytkownika dodatkowa rzędna terenu.
  Rzędna rury w miejscu dodatkowej rzędnej
 • Zaznaczenie opcji Wpisz odległość w miejscu początku rury osłonowej powoduje wpisywanie odległości, do tabeli pod profilem, w w/w miejscach.
 • Opcja Miejsce doczepienia opisów rur osłonowych pozwala określić miejsce, z którego zostanie wyprowadzony pionowy opis na rysunku profilu. Do wyboru są: początek, środek i koniec rury osłonowej. Na poniższym przykładzie wybrany i zaznaczony niebieskim krzyżykiem "środek". Odległość rury osłonowej
 • Zaznaczenie opcji Zaznaczaj dopływy studzienek... powoduje umieszczenie na studzienkach dopływów (z innych profili/zakładek znajdujących się w tym samym projekcie) i ich odległości od dna. Opcja ta ma wpływ tylko na studzienki dodane jako obiekt "studzienka", dostępne od wersji 2.50. Nie dotyczy ona studzienek dodanych jako obiekt "rewizyjna". Dopływy są zaznaczane tylko w projektach zawierających więcej niż jeden profil.
 • Zaznaczenie opcji Schemat podłączeń studzienki obok studzienki powoduje umieszczenie nad studzienką schematu podłączeń do studzienki. Opcja ta ma również wpływ na umieszczenie schematu podłączeń na rysunku przekroju poprzecznego przez studzienkę. Na poniższym przykładzie zaznaczony pomarańczową obwódką.
  Studzienka z zaznaczonymi dopływami
 • By wymusić umieszczenie na pierwszym profilu napisu "Poziom porównawczy..." w poziomie należy zaznaczyć opcję "Poziom porównawczy..." pierwszego profilu w poziomie.

  Przykład po lewej z zaznaczoną opcją:

  Ppt w pionie Ppt w poziomie
 • Zaznaczenie opcji Nie oznaczaj "poz. por. terenu"... pozwala na nienanoszenie odnośników z wartością poziomu porównawczego na profilach jeżeli ta wartość jest taka sama jak w pierwszym profilu. Opcja ta ma znaczenie tylko w projektach z więcej niż jednym profilem.
 • Za pomocą opcji znajdujących w grupie Poziom porównawczy terenu > Automatyczne wyznaczanie wartości można ustalić sposób wyznaczania poziomu porównawczego terenu. Może on być wyznaczony jako najmniejsza wartość jednej z rzędnych: terenu istniejącego, terenu projektowanego lub dna rury, pomniejszonej o wartość podaną przez użytkownika.
Polityka prywatności