:: Strona główna > Licencja

LICENCJA

Liczba licencji: 1

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

WAŻNE - PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej "Umową Licencyjną") stworzonego przez Grzegorza Wisowskiego ("Licencjodawca") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ("Licencjobiorca") i Licencjodawcą, której przedmiotem jest wyżej wymieniony produkt wyprodukowany przez Licencjodawcę obejmujący dokumenty w formie "online" lub dokumentację elektroniczną, oprogramowanie komputerowe oraz związane z nim nośniki i materiały drukowane ("OPROGRAMOWANIE"). Poprzez instalację, kopiowanie lub inne użycie OPROGRAMOWANIA, Licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień Umowy Licencyjnej, nie ma on prawa użytkowania OPROGRAMOWANIA.

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIE chronione jest prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane i sprzedawane.
 1. UDZIELENIE LICENCJI.
  Niniejsza UMOWA LICENCYJNA przyznaje Licencjobiorcy następujące prawa:
  • Instalacja i użytkowanie. Licencjobiorca może zainstalować i używać jedną kopię OPROGRAMOWANIA na jednym komputerze.
  • Kopia zapasowa. Licencjobiorca może wykonać jedną kopię OPROGRAMOWANIA wyłącznie dla celów archiwalnych.
  • Licencjobiorca może przekazywać dowolną ilość niezarejestrowanych kopii OPROGRAMOWANIA wyłącznie w postaci udostępnionej przez Licencjodawcę. Rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie OPROGRAMOWANIA w postaci niekompletnej, uzupełnianie OPROGRAMOWANIA dodatkowymi składnikami oraz rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie wraz z hasłem odblokowującym jest zabronione.
 2. OPIS INNYCH UPRAWNIEŃ I OGRANICZEŃ.
  • Ograniczenie odtwarzania ("reverse engineering"), dekompilacji ("decompile") i dezasemblacji ("disassemble"). Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja OPROGRAMOWANIA jest zabroniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia.
  • Licencjobiorca musi zachować informacje o prawach autorskich na wszystkich kopiach OPROGRAMOWANIA.
  • Przekazywanie zarejestrowanych kopii OPROGRAMOWANIA osobom trzecim jest zabronione.
 3. NAJEM I DZIERŻAWA.
  • OPROGRAMOWANIE nie może być wynajmowane, wydzierżawiane ani wypożyczane przez Licencjobiorcę.
  • Cesja praw do OPROGRAMOWANIA. Licencjobiorca może przekazać na stałe wszystkie swoje prawa wynikające z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, pod warunkiem, że osoba nabywająca prawa do OPROGRAMOWANIA zgodzi się przestrzegać postanowień niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.
  • Rozwiązanie Umowy Licencyjnej. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, Licencjodawca ma prawo w każdej chwili rozwiązać niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień. W takim wypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego składniki
 4. PRAWA AUTORSKIE.
  Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące OPROGRAMOWANIA oraz wszelkich kopii tego OPROGRAMOWANIA należą do Licencjodawcy. Prawo własności oraz prawa autorskie do treści, do których OPROGRAMOWANIE zapewnia dostęp, należą do właścicieli tych treści i mogą być chronione prawem autorskim oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Niniejsza Umowa Licencyjna nie daje Licencjobiorcy żadnych praw do użytkowania takich treści.
 5. Wybór prawa właściwego, miejsca rozstrzygania sporów.
  Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane w drodze arbitrażu, a jeżeli nie da on rozstrzygnięcia, przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. BRAK RĘKOJMI.
  Licencjodawca nie udziela żadnej rękojmi na OPROGRAMOWANIE. OPROGRAMOWANIE oraz związana z nim dokumentacja są rozprowadzane bez udzielania rękojmi jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonej wprost lub domyślnie, w tym także, bez ograniczeń, ustawowej rękojmi za wady fizyczne i prawne. Całe ryzyko związane z korzystaniem z OPROGRAMOWANIA i jego funkcjonowaniem spoczywa na Licencjobiorcy.
 7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY.
  Licencjodawca nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek powstałe szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności, przerw w prowadzeniu działalności, utraty informacji związanych z prowadzoną działalnością lub inne szkody pieniężne) wynikające z korzystania lub niemożliwości korzystania z OPROGRAMOWANIA, nawet jeśli Licencjodawca został powiadomiony o możliwości powstania takich szkód. Ponieważ zgodnie z przepisami praw niektórych państw nie jest możliwe takie całkowite wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za ewentualne szkody, powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy.
Polityka prywatności