:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Granice działek

GRANICE DZIAŁEK NA PROFILU

Wprowadzanie danych profili > Granice działek

Granice działek

Sposoby uruchomienia:

ikona:menu: Narzędzia > Granice działek
ikona: Granice działek

W oknie Granice działek można wprowadzić parametry granic działek, które na swojej trasie przecina projektowany rurociąg. Oznaczenia są nanoszone na rysunkach profilu i schematu, ponad linią terenu (przykład poniżej). Na rysunku schematu granice działek zaznaczane są symbolicznie, zawsze po kątem prostym w stosunku do rurociągu (co niekoniecznie ma odzwierciedlenie w rzeczywistości).
Opisy terenu należy wprowadzać po wprowadzeniu danych w tabeli Dane w oknie głównym programu. Użytkownik może zawęzić ilość prezentowanych w tabeli granic działek przez wybranie węzłów pomiędzy którymi się one znajdują.

Opis poszczególnych kolumn tabeli:
Opis z lewej
numer działki po lewej stronie granicy,
Opis z prawej
numer działki po prawej stronie granicy,
Węzeł
nazwa węzła (z tabeli Dane) względem, którego zostanie podana odległość do początku opisywanego terenu. Podczas edycji niniejszej wartości użytkownik musi wybrać węzeł z listy już istniejących. Opis zostanie przypisany do wybranego węzła, tzn. użytkownik może dowolnie zmieniać jego położenie w tabeli Dane bez potrzeby każdorazowej aktualizacji położenia granicy działki.
Odległość
odległość od węzła z kolumny Węzeł do granicy działki. Wartość ta może być ujemna jeżeli odnosi się do węzła istniejącego za granicą działki (patrząc zgodnie z kierunkiem rysowania profilu).

Poniżej fragment profilu z naniesionymi oznaczeniami granic działek.

Granice działek - przykład
Polityka prywatności