:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Projekt > Import danych z plików tekstowych

IMPORT DANYCH Z PLIKÓW TEKSTOWYCH

Import danych węzłów z plików tekstowych

Do Kreślarza można zaimportować dane węzłów pochodzące z innych programów, zapisane w różnych formatach plików tekstowych, np. TXT, CSV. W tym celu należy wybrać menu okna głównego programu pozycje Projekt > Importuj... i wskazać plik, z którego będą importowane dane.

Import danych węzłów z plików tekstowych

Następnie w oknie Import danych należy określić czy dane mają być zaimportowane do bieżącego profilu czy do nowego. Jeżeli wybrano import do bieżącego profilu i zaznaczono opcję Dodaj nowe węzły z importowanymi danymi, program doda do już istniejących węzłów nowe, do których zaimportuje dane. Brak zaznaczenia tej opcji spowoduje import danych do już istniejących węzłów, nadpisując dane w nich zawarte.

W grupie opcji Separator kolumn należy określić za pomocą jakiego znaku rozdzielane są dane w każdej z linii pliku tekstowego.

Znak można wybrać z predefiniowanych, najczęściej spotykanych: spacja, tabulator, przecinek oraz średnik lub podać własny wpisując go w polu tekstowym Inny.

Pod ww. grupą opcji znajduje się tabela zawierająca podgląd kilku pierwszych linii wybranego pliku, z uwzględnieniem poczynionych ustawień. Jeżeli w pierwszej linii tabeli widoczne są nagłówki danych przeznaczonych do zaimportowania, to wskazane jest zaznaczenie opcji Pomiń wiersz nagłówkowy. Pozwoli to na uniknięcie importu nagłówków.

Po zaznaczeniu kolumny z danymi należy wskazać jako jakie dane ma być ona zaimportowana. Robi się to poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na liście typów danych Importuj wybraną kolumnę jako:, znajdującej się po prawej stronie tabeli. Pierwsza pozycja na liście, o nazwie ----Czyść---- pozwala usunąć wcześniej zdefiniowane przypisanie. Przypisane kolumny mają określony tytuł, a wartości w nich pisane są pogrubioną czcionką. Zaimportowane zostaną tylko kolumny przypisane do typów daych z ww. listy.

Liczba znajdująca się po lewej stronie paska statusu w dolnej części okna określa ilość linii, które zostaną zaimportowane.

W przypadku importu rzędnej rury importowana jest rzędna jej dna.

Polityka prywatności